Luasteorainneacha Speisialta

Na Fodhlithe Um Luasteorainneacha Speisialta 2017

Cuireadh athbhreithniú náisiúnta ar luasteorainneacha i gcrích a thosaigh i Mí Mheán Fómhair 2015 de réir na dtreoirlínte eisithe ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt chun luasteorainneacha a chur i bhfeidhm in Éirinn. San áireamh sa phróiseas bhí comhairliúchán réamhdhréachta leis an TII, An Garda Síochána, grúpaí leasmhara áitiúla, údaráis áitiúla agus Comhairle Ceantair ar theorainn linn. Tar éis an phróisis seo the draft bye-laws were advertised for public consultation fógraíodh dréacht de na fodhlíthe i gcomhair comhairliúcháin phoiblí ón 22 Feabhra go dtí 23 Márta, an dá cheann ar líne agus inár Rannóga um Sheirbhísí do Chustaiméirí.

Dhein gach ceann de na Comhairlí Ceantair meastóireacht ar na haighneachtaí a fuarthas ag ceardlanna le linn mhí na Márta/Aibreán 2017 agus cuireadh a moltaí faoi bhráid Chruinniú Iomlánach na Comhairle in Aibreánle faomhadh agus le glacadh leo.

Tháinig na Fodhlíthe Um Luasteorainneacha speisialta i bhfeidhm ar 2 Meitheamh 2017.  Don chéad uair riamh cuirfear luasteorainn speisialta de 30km in aghaidh na huaire i bhfeidhm i ngach aon eastát tithíochta atá faoi chúram na Comhairle ar fud an chontae.  Crochfaidh an Chomhairle comharthaíocht a léiríonn athruithe i luasteorainneacha agus tabharfar tús aite do láithreáin scoile agus don ghréasán bóithre.  Crochfar comharthaíocht nua in eastáit tithíochta ina dhiaidh sin agus tógfaidh an próiseas ar fad isteach agus amach le 3 mí le cur i gcrích.

  • Is féidir na hathruithe ar fad ar na luasteorainneacha sa chathair agus sa chontae a fheiceáil tríd an nasc seo a leanúint.
  • Íoslódáil doiciméad na bhFodhlíthe Um Luasteorainneacha Speisialta