An Roinn Mótarchánach

Placeholder imageBainistíonn an Roinn Mótarchánach gach feidhm Mótarchánach do Chathair agus do Chontae Phort Láirge. Déanaimid réimse leathan d’fheidhmeanna gaolmhara chomh maith lena n-áirítear:

 • Próiseáil d’athrú úinéireachta ar fheithiclí.
 • Teastais ródacmhainneachta a eisiúint d’fheithiclí lena mbaineann siad.
 • Uasdátú ar athruithe maidir le sonraí feithiclí.
 • Úinéirí feithiclí a chlárú.
 • Uaireanta Oscailte

  Luan go hAoine, 9:00r.n. go 4:00i.n. (Cathair Phort Láirge)
  Luan go hAoine, 9:00r.n. go 12:30i.n. agus 2:00i.n. go 3:30 (Dún Garbhán)


  Eolas Tábhachtach Eile atá Bainteach le Mótarfheithiclí


  Cáin Bhóthair Ar Líne

 • Motor Tax Online is seirbhís shábháilte um athnuachan mótarchánach ar líne í seo a chuireann An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Sóirt agus údaráis áitiúla na hÉireann ar fáil.
 • Ceadúnais Tiomána

 • Déileálann An tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) le gach iarratas agus athnuachan srl.
 • Ceadúnais Foghlaimeora

 • Déileálann an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) le gach iarratas agus athnuachan srl. ar Cheadúnais Foghlaimeora chomh maith.
 • Seirbhís Tástála Náisiúnta Gluaisteáin (STNG)

 • Is clár éigeantach scrúdaithe cairr é TNG in Éirinn agus déileálann STNG leis. Is féidir tástálacha a chur in áirthint ar líne ar an suíomh idirlín.
 • Tástáil Ródacmhainneacht Feithicil Tráchtála

 • Eisíonn Seirbhís Tástala Ródacmhainneacht Feithicil Tráchtála an RSA Teastais Ródacmhainneacht (CWRs) agus tástálann siad an méid céanna.

 • Déan teagmháil leis an Roinn Mótarchánach

  0761 10 20 20
  contact@waterfordcouncil.ie

  • Oifig Seirbhísí Custaiméara, Sráid Nua Bailey, Port Láirge, X91 PK15.  [ féach ar mhapa ]
  • Oifig Seirbhísí Custaiméara, Oifigí Cathartha, Cé Dhaibhéid, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.  [ view on a map ]