Ár nOidhreacht

Tá ár gcuid foirgneamh, ár stair agus an tírdhreach ar fad mar chuid dár n-oidhreacht a bhfuil ról dílis aici i gcaighdeán ár saoil a chothabháil agus tairbhe eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha a bhaint aisti. Is sinn ag taiscéaladh Triantán na Lochlannach, Cósta an Chopair, Sléibhte an Chumaraigh nó ag tabhairt cuairte ar láithreáin seandálaíochta agus diméinte stairiúla ag Currach Mór agus i nGleann na hAbhann Móire, cuirtear i gcuimhne dúinn go bhfuil sé tábhachtach dúinn aire a thabhairt d’oidhreacht Phort Láirge agus í a chaomhnú. Tá ról ag Cathair agus Contae Phort Láirge ár n-oidhreacht a chaomhnú, a fheabhsú agus deimhin a dhéanamh de go mbainfear taitneamh aisti agus cuireann obair an Oifigigh Chaomhantais agus an Oifigigh Oidhreachta sin chun cinn.

Tá oidhreacht seandálaíochta, tógtha, chultúrtha agus nádúrtha cuimsithe in oidhreacht agus is féidir faisnéis agus comhairle a fháil maidir leis na gnéithe oidhreachta úd, trí theagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Caomhantais agus an Oifigeach Oidhreachta.

Sonraí teagmhála leis na hOifigigh Oidhreachta

0761 10 2668
Bernadette Guest, Oifigeach Oidhreachta
bguest@waterfordcouncil.ie