Taifid na Cúirte

Faoi Acht na Cúirte Giorra (Éire) 1851, bhí Éire roinnte ina Dúichí Cúirte Giorra a raibh maoirseacht orthu ag Giúistísí Síochána.  Ceapadh cléireach chuig gach dúiche chun taifeadadh a dhéanamh ar na cásanna ar éist na Giúistísí Síochana leo.  D’éist na Cúirteanna Gearra le cásanna mionchoiriúlachta agus chinn siad ar chóir do chásanna a bhí ní ba thromchúisí dul ar aghaidh chuig na Ceathrúsheisiúin nó na Cúirteanna Seisiúin chun go gcuirfí triail orthu.  Tá taifid na Cúirte Giorra á gcoinneáil ag Cartlanna Náisiúnta na hÉireann. Ina theannta sin tá taifid na Cúirte Giorra i gcomhair Chathair Phort Láirge 1851-1921 ar fáil i Lárleabharlann Phort Láirge ar mhicreascannán.   Tá sonraí na micreascannáin atá á gcoinneáil, anseo


Taifid na bPríosún

Tógadh Príosún Chathair Phort Láirge in 1727 agus é lonnaithe i mBaile Bhricín.  Cuireadh leis an bpríosún go luath sna 1800í agus tógadh athuair é in 1861. Bhí an príosún in úsáid go dtí gur dúnadh é in 1939. Is éard atá i gCláir Thaifid Phríosún Phort Láirge ná taifead sonraíoch ar na príosúnaigh ar fad a cimíodh i bPriosún Phort Láirge idir 1842 -1939. I measc na sonraí a bhfuil taifead déanta orthu luaitear, ainm; seoladh; neasghaol; airde; dath gruaige; dath na súl; ceird; creideamh; cion; dáta na trialach; dáta cimithe agus dáta saoraithe.  Tá Cláir Phríosún Phort Láirge ar fáil ar mhicreascannán ó Lárleabharlann Phort Láirge.
Tá sonraí na micreascannán atá á gcoinneáil ar fáil anseo


Taifid na bPóilíní

Ba é Constáblacht Ríoga na hÉireann an fórsa póilíneachta a bhí in Éirinn ó 1816 go dtí gur díscaoileadh é ar an 31 Lúnasa 1922. Baineann Clár Ginearálta fhir Chonstáblacht Ríoga na hÉireann le dátaí idir 1816 agus 1922 agus tá taifid ann de na fir a chuaigh isteach i gConstáblacht Ríoga na hÉireann agus na ceantair inar fhreastail siad. Tá na Cláir á gcoinneáil ag Cartlann Náisiúnta, An Ríocht Aontaithe. 
Dhein Eaglais Naoimh na Laethanta Deireanacha micreascannán de Chláir Sheirbhíse agus Cláir na nOifigeach agus tá siadsan ar fáil chun féachaint orthu ag an Leabharlann Cheannais i bPort Láirge.
Tá sonraí na micreascannán ar fáil anseo