Rannóg Pobail & Spóirt

Rannóg nua sa Chomhairle Cathrach & Contae is ea an Rannóg Pobail & Spóirt. Tá sé mar aidhm ag an rannóg cabhrú le pobail i gcathair agus i gcontae Phort Láirge a bheith beo, fuinniúil agus sábháilte, le hard-chaighdeán beatha agus todhchaí atá inbhuanaithe agus níos sláintiúla. Beidh na pobail láidir seo an-tábhachtach agus Port Láirge á fhorbairt sa todhchaí. Beidh slite agus struchtúir nua chun cabhrú leis an rannóg seo tabhairt faoina cuspóirí a bhaint amach trí Phlean Pobail do Phort Láirge.

Beidh an plean seo mar dhlúthchuid de Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail sé bliana do Phort Láirge.

Ullmhóidh Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) Phort Láirge an chuid den bplean a bhaineann leis an bPobal, agus beidh sé seo mar bhunús do chur chuige atá comhtháiteach, sruthlíneach agus comhoiriúnaithe maidir le cláir um fhorbairt áitiúil agus pobail. Beidh bun-fhreagracht ag an LCDC i gcomhair phleanáil agus mhaoirseachta chaiteachais fhorbartha áitiúil. Beidh ionadaíocht ag rialtas áitiúil, gníomhaireachtaí stát, leasanna pobal agus forbartha áitiúil, sóisialta agus eacnamaíoch ar an LCDC.

Cabhróidh ‘Coiste um Beartais Straitéiseacha don bPobal’ le ceapadh agus le forbairt na n-eilimintí éagsúla a bhainfidh le polasaí do Sheirbhísí Pobail i gcomhair Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge. Éascóidh sé rannpháirtíocht ó réimse leasanna earnála ag an leibhéal áitiúil. Déanfaidh an Coiste um Beartais Straitéiseacha (CBS) athbhreithniú ar pholasaí a bhaineann lena réimse freagrachta agus cuifidh sé moltaí os comhair na Comhairle iomlána ar chúrsaí polasaí go ginearálta agus ar ghlacadh le polasaithe nua.

Creatlach nua i gcomhair rannpháirtíochta agus ghníomhaíochta phoiblí is ea Líonra Rannpháirtíochta Pobail Phort Láirge (an PPN). Beidh ionchur níos leithne agus níos éagsúla i gceist maidir le déanamh cinntí ag leibhéal an rialtais áitiúil i bPort Láirge trí rannpháirtíocht na leasanna earnála. Feidhmeoidh an PPN mar an phríomh-nasc trínar féidir leis an údarás áitiúil dul i dteagmháil leis na hearnálacha pobail, deonacha agus comhshaoil. Is tríd an PPN is mó a roghnófar daoine chun páirt a ghlacadh i bpróisis éagsúla an Chontae/na Cathrach agus a gcuid boird/coistí. Eagrófar an PPN ag leibhéal an Chontae/na Cathrach agus ag leibhéal an Cheantair Bhardasaigh chomh maith. Siad eagraíochtaí pobail, deonacha agus comhshaoil atá ag feidhmiú laistigh den gCeantar Bardasach a bheidh ag suí ar Líonra Rannpháirtíochta Pobail an Cheantair Bhardasaigh.

 • Treoirlínte don Líonra Rannpháirtíochta Pobail
 • Léiriú Spéise sa Líonra Rannpháirtíochta Pobail

 • I measc na bhfeidhmeanna a bheidh ag an rannóg Pobail agus Spóirt, beidh:

 • Forbairt a dhéanamh ar, agus tacaíocht a thabhairt do phobail – idir phobail áite agus spéise – ionas gur féidir leo a bheith níos féintuilleamaíoch
 • Cabhrú le pobail comhoibriú lena chéile
 • Iompar comhoibritheach a chur chun cinn, go háirithe maidir le soláthar ghníomhaíochtaí phobal, shóisialta, chaitheamh aimsire agus scíthe
 • Tacaíocht a thabhairt dóibh siúd atá eisiata go sóisialta
 • Cabhrú le tionscnaimh éagsúla a thugann tacaíocht d’aosú folláin, don óige, do shábháilteacht phobail agus do shochar teaghlaigh sa phobal
 • Cur i bhfeidhm tionscnaimh bhainistithe eastáit
 • Scéimeanna deontais, srl. a riaradh i gcomhair thionscadail a dtugann grúpaí deonacha futhu
 • Iarrachtaí a dhéanamh níos mó rannpháirtíochta i spórt agus i ngníomhaíocht choirp a chothú trí thacú le forbairt áiseanna spórt agus le pobail gníomhacha a chur chun cinn
 • Sonraí teagmhála don Rannóg Pobail & Spóirt

  0761 10 20 20
  community@waterfordcouncil.ie

  Seoladh

 • Oifigí Cathartha, Cé Dáibhéad, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

 • Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge